SCARS

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   

Μανταμ Φιγκαρο

Ο όρος Σουφραζέτες επινοήθηκε από την εφημερίδα Daily Mail σαν ένας υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τα μέλη του κινήματος υπέρ του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες, το οποίο δραστηριοποιήθηκε στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι σουφραζέτες ήταν συνήθως γυναίκες από τη μεσαία τάξη, με επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι οποίες επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις ζωές τους.
Ο αγώνας για κοινωνική αλλαγή, σε συνδυασμό με το έργο υπέρμαχων των δικαιωμάτων των γυναικών όπως ο Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart Mill), προετοίμασαν την εμφάνιση ενός κινήματος, στο οποίο συσπειρώθηκαν μαζικά γυναίκες που διεκδικούσαν το δικαίωμα ψήφου.
Η περίφημη σουφραζέτα μας ήταν μαχητική, διεκδικητική και απόλυτη. «Η ανθρώπινη ζωή είναι για μας ιερή, λέμε όμως ότι αν μια ζωή πρέπει να θυσιαστεί, αυτή θα είναι η δική μας. Δεν θα το κάνουμε μόνες μας, θα φέρουμε όμως τον εχθρό σε τέτοια θέση που θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο να μας δώσει ελευθερία ή να μας δώσει θάνατο» εκφωνούσαν!
Η Μαντάμ Φιγκαρό έζησε άλλωστε σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών εξελίξεων σε κάθε επίπεδο, βοηθώντας καθοριστικά στην αλλαγή του ρόλου της γυναίκας μέσα από το δικαίωμα ψήφου…
Είναι η επιτομή της παθιασμένης γυναίκας που δούλεψε πυρετωδώς για έναν δίκαιο σκοπό και όλοι συμφωνούν ότι χάρη στην ίδια και τις δαιμόνιες ενέργειές της ο γυναικείος σκοπός απέκτησε υπόσταση, υποστηρικτές (και πολέμιους φυσικά) και μπήκε τελικά στον δημόσιο λόγο, αφού κανείς δεν μπορούσε πλέον να αγνοεί τις αντισυμβατικές σουφραζέτες…
Αν επιθυμείτε να υιοθετήσετε μια διάσημη Σουφραζέτα δεν έχετε παρά να γνωρίσετε την Μαντάμ Φιγκαρό..
Έχει κάνει τα πρώτα της εμβόλια κι έχει στειρωθεί ενώ έχει αποπαρασιτωθεί εσωτερικά κι εξωτερικά. Βρίσκεται στην Αθήνα και θα δοθεί για υιοθεσία μόνο εντός Αττικής και μόνο για μέσα στο σπίτι. Ο νέος της κάτοχος αναλαμβάνει το κόστος του μικροτσίπ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948523063

Name: Madame Figaro
Born: 2010
Colour: Black
Can live with other cats/dogs/ children
Litter trained, tender, affectionate, playful
.
The term Suffragette was coined by the English newspaper Daily Mail as a negative name for the members of the movement for the right of women to vote in elections. This movement was active during the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century at the United Kingdom. Suffragettes were usually middle-class women with unsafe socioeconomical status who wished to improve their lives.
The struggle for social change, combined with the works of women’s rights such as John Stuart Mill prepared the ground for the appearance of a movement which massively rallied women who claimed the right to vote in elections.
Our terrific suffragette used to be a combative, asserting and absolute person. “Human life for us is sacred, but we say if any life is to be sacrificed it shall be ours; we won’t do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death” that was their motto!
Madame Figaro lived after all during an era of rapid social changes in every level, decisively helping to change the role of women through the right to vote.
She is the pinnacle of the passionate woman that worked feverishly for a just cause and everyone agrees that thanks to her and her crafty acts the female purpose finally came into existence and got both supporters as well as adversaries and finally got into public speech, since none could now ignore the unconventional suffragettes…
If you wish to adopt a famous suffragette, all you have to do is get to know about Madame Figaro…
She has had her first vaccines and she has been neutered and thoroughly dewormed both internally and externally. She is located in Athens and will be given for adoption in the area of Attica only and for living indoors only. Her new owner will cover the cost of her microchip. Tel: 6948523063

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail